- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bečov - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bělušice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Braňany - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconvýpisy podle kategorií

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Ústí nad Labem

ČRS MO Most [4029]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

DEKONTA Kladno, a.s. - ekolog. havarijní služba - středisko Praha

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

- F -

Fotografie - toky

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Havraň - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

Hygienické stanice

HZS - stanice Most

HZS Ústeckého kaje Územní odbor Most

HZS Ústeckého kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Most

KHS - územní pracoviště Ústí nad Labem

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

KOPIS Ústeckého kraje

Korozluky - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská veterinární správa - Inspektorát Most

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje

Kritická místa

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

Lesy ČR, s.p., KŘ - oblast povodí Ohře, Teplice

Lišnice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Litvínov - pk 

Lužice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- M -

Magistrát města Ústí nad Labem

Malé Březno - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Městská policie Most

Metodické pokyny

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Ministerstva

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy, Odbor plavby

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Místa omezující odtokové poměry

Most - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- N -

Nařízení vlády

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Normy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem

Oblastní spolek ČČK Most

Obrnice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Odborné subjekty

Odvětvové normy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožené objekty v obcích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Bílina - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Chomutov - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Litvínov - pk 

IconPovodňové komise sousedních ORP
IconPovodňové komise sousedních ORP
IconAbecední seznam PK

ORP Most - pk 

IconPříslušný povodňový orgán
IconPovodňová komise
IconPracovní skupina
IconZáchranné práce
IconHlídková (hlásná) služba
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

Patokryje - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

PČR - Obvodní oddělení Most

PČR - Obvodní oddělení Most- Zahradní

PČR - Obvodní oddělení Obrnice

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Polerady - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Policie

Policie ČR, Územní odbor Most

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Ohře, s. p. provoz Chomutov

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

Povodí Ohře, s.p. - závod Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 

IconPříslušný povodňový orgán
IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

SČVK a.s., Oblastní závod Most

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Skršín - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

souhrnná zpráva po povodni

SPA na hlásných profilech - tabulka

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

Státní plavební správa

SÚSÚK - provoz Chomutov

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední povodňová komise - pk 

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I.–III. kategorie
IconDalší vodní díla

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vodní záchranná služba ČČK Most, pobočný spolek

Vojenská velitelství a úřady

Volevčice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Vyhlášená záplavová území - tabulka

Vyhlášky

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

- Z -

Základní mapa

Zákony

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

Zásobování

Zdravotnictví

zkratky

- Ž -

Želenice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK